Lượt xem: 524 | Cập nhật: 26/05/2016

CÓ HAI THỨ...

(DALAI LATMA)

Duc phat
+ Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
+ Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
+ Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
+ Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
+ Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
+ Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
+ Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
+ Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
+ Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
+ Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
+ Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
+ Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
+ Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
+ Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
+ Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
+ Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.
+ Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
+ Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.
+ Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.
+ Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.

(DALAI LATMA)

There are two things...

(DALAI LATMA)

Duc phat
+ 2 things that you should save it, it's health and the promise.
+ 2 things you need to let go, that is understanding and kindness.
+ 2 things you need to change, it's myself and wake up.
+ 2 things you need to grieve, there is faith, and by the way.
+ 2 things you need to respect, it is my family, and current.
+ 2 things you need to perform, that is hardworking and responsible with your work.
+ 2 things that you have forgotten, there is pain, hurt and hatred.
+ 2 things you need to be appreciated, thank you, Father, mother, and the help of others.
+ 2 something you don't have to be a successful man, there is passion and perseverance.
+ 2 things you can't do it, it is to harm others, and to betray the trust.
+ 2 things you need to protect, that is honor, and maybe not.
+ 2 things you need to accept it, is dead, and the difference.
+ 2 things you need to control, it is nature and feelings.
+ 2 things you need to stay away from, it is a temptation and selfish.
+ 2 things that you always have to use it, don't be money and experience.
+ 2 something you don't be scared, it is the evil, and live the truth.
+ 2 things you need to raise, love and peace.
+ 2 things you need to achieve in life, there is success and happiness.
+ 2 things you must always be ready, it's hard, and tomorrow.
+ 2 things you must always remember, it's done it on and do good in your life every day.

(Translated from Vietnamese)

Comment

Tin tức & Sự kiện Khác